• Program

Sunday 12th November 2017
Start   Finish Stage/Round Time Allotted Match #
10:00 - 11:20 Stage 1 Round 1 01:20 Match 1
11:30 - 12:50 Stage 1 Round 2 01:20 Match 2
12:50 - 13:50 Lunch 01:00  
13:50 - 15:10 Stage 1 Round 3 01:20 Match 3
15:20 - 16:40 Stage 1 Round 4 01:20 Match 4
16:50 - 18:10 Stage 1 Round 5 01:20 Match 5
Monday 13th November 2017
Start   Finish Stage/Round Time Allotted Match #
10:00 - 11:20 Stage 1 Round 6 01:20 Match 6
11:30 - 12:50 Stage 1 Round 7 01:20 Match 7
12:50 - 13:50 Lunch 01:00  
13:50 - 15:10 Stage 1 Round 8 01:20 Match 8
15:20 - 16:40 Stage 1 Round 9 01:20 Match 9
16:50 - 18:10 Stage 1 Round 10 01:20 Match 10
Tuesday 14th November 2017
Start   Finish Stage/Round Time Allotted Match #
10:00 - 11:20 Stage 1 Round 11 01:20 Match 11
11:30 - 12:50 Stage 1 Round 12 01:20 Match 12
12:50 - 13:50 Lunch 01:00  
13:50 - 15:10 Stage 1 Round 13 01:20 Match 13
15:20 - 16:40 Stage 1 Round 14 01:20 Match 14
16:50 - 18:10 Stage 1 Round 15 01:20 Match 15
Wednesday 15th November 2017
Start   Finish Stage/Round Time Allotted Match #
10:00 - 11:20 Stage 2 Round 1 01:20 Match 16
11:30 - 12:50 Stage 2 Round 2 01:20 Match 17
12:50 - 13:50 Lunch 01:00  
13:50 - 15:10 Stage 2 Round 3 01:20 Match 18
15:20 - 16:40 Stage 2 Round 4 01:20 Match 19
16:50 - 18:10 Stage 2 Round 5 01:20 Match 20
Thursday 16th November 2017
Start   Finish Stage/Round Time Allotted Match #
10:00 - 11:20 Stage 2 Round 6 01:20 Match 21
11:30 - 12:50 Stage 2 Round 7 01:20 Match 22
12:50 - 13:50 Lunch 01:00  
13:50 - 15:10 Stage 2 Round 8 01:20 Match 23
15:20 - 16:40 Stage 2 Round 9 01:20 Match 24